Całodobowy kontakt: +48 501 570 011

Informacje o Administratorze danych osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz.UE L119 s.1), które obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku Zakład Pogrzebowy „Calvaria” w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/a danych jest Zakład Pogrzebowy „Calvaria” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 105.
2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:
• Załatwienia wszelkich spraw związanych z pogrzebem,
• Organizacji uroczystości pogrzebowej,
• Załatwieniu w Pani/a imieniu wszelkich spraw w instytucjach oraz urzędach związanych wyłącznie ze zleconym pogrzebem.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Zakład Pogrzebowy „Calvaria” w zakresie realizacji celu określonego w punkcie 2 jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art.6 ust.1 lit.c RODO) oraz prawne usprawiedliwienie interesu administratora danych (zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO) polegający na obsłudze, dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zlecenia nie dłużej niż ostatni dzień przedawnienia roszczeń z pkt.3.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi podwykonawcze w stosunku do administratora w zakresie obsługi i organizacji pogrzebu, księgowości, organy administracji, urzędy skarbowe, policja, sądy oraz organy egzekucyjne.
6. Ma Pani/- prawo do:
• Dostępu – można żądać od administratora informacji o przetwarzaniu własnych danych osobowych, kopii dokumentów związanych ze zleceniem, informacji komu i na jakich zasadach udzielono informacji o danych i w jaki sposób są one przetwarzane.
• Zapomnienia – można żądać usunięcia własnych danych osobowych. Jeśli wyraziła Pani/- zgodę na przetwarzanie danych, żądanie usunięcia jest równoznaczne z jej cofnięciem.
• Sprostowania – jeśli dane posiadane przez administratora są nieprawidłowe ma Pani/- prawo je sprostować ( art. 16 RODO).
• Ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), czyli zaprzestania ich przetwarzania
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych,
• Przeniesienia swoich danych osobowych do powszechnie używanego formatu w przypadku ich żądania.
7. Z powyższych praw może Pani/- skorzystać składając właściwy wniosek do administratora danych osobowych.
8. Ma Pani/- prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/- iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.